محصولات و خدمات

 

 

بسته های نرم افزاری

نرم افزارهای سفارش مشتری

سامانه های بانکی

مشاوره

سامانه كنترل پروژه‌هاي شبكه كابل مخابرات

اين سيستم به سفارش شركت مخابرات استان تهران براي مديريت و نظارت بر پروژه‌هاي شبكه كابل مخابرات تهيه و امكان نظارت عاليه بر كليه پروژه‌هاي مربوطه كه در مناطق مختلف مخابراتي در حال اجرا است را فراهم مي‌آورد. تهيه اين سيستم در سال 1375 آغاز گرديد و تغييرات مورد نياز كارفرما تا سال 1380 در آن اعمال مي‌شد. هم اكنون مناطق 8، 3، 5 و حومه تهران از اين سيستم استفاده مي‌نمايند.

در حال حاضر هیچ نظرسنجی برگزار نمی شود.