محصولات و خدمات

 

 

بسته های نرم افزاری

نرم افزارهای سفارش مشتری

سامانه های بانکی

مشاوره

سامانه جامع علمي تهيه دانشنامه (دریچه)

بنياد دائره‌المعارف اسلامي كه تهيه و نشر دانشنامه جهان اسلام را بر عهده دارد در سال 1386براي انجام فعاليتهاي علمي خود با توجه به تجارب قبلي اين شركت، سفارش تهيه سامانه جامع نمود. اين سامانه كليه فرآيندهاي مرتبط با تهيه مقالات دانشنامه را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

در حال حاضر هیچ نظرسنجی برگزار نمی شود.